Mazā biznesa mācības

Piedāvājam piedalīties intensīvās un uz praktisku uzņēmējdarbības uzsākšanu orientētās mācībās – kursi mazā biznesa uzsācējiem un mazā biznesa vadītājiem.

“No idejas līdz savam biznesam”

Izglītības programmas kods: 30P-345-09 Komercdarbība (uzņēmējdarbība). Šī ir 180 stundu licencēta izglītības programma saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas jau veic saimniecisko darbību.

Mācību programma ir sakārtota moduļos un tos iespējams apgūt arī atsevišķi vienu no otra. Sekmīgi apgūstot visus moduļus dalībnieks saņem apliecību par šīs programmas apguvi pilnā apjomā.

Vienkārši sakot, šo kursu mērķis ir palīdzēt reāli uzsākt savu uzņēmējdarbību izvairoties no tipiskām kļūdām. Ja apsverat domu uzsākt savu biznesu, tad kurss palīdzēs izvērtēt kā to labāk darīt. Ja jau esat mazais uzņēmējs, tad šī būtu laba iespēja sistemātiski izvērtēt, sastrukturēt un salikt to, ko darāt praktiski izmantojama biznesa plāna formā.

Birokrātiskā valodā sakot, .. (un tas mums ir jāpasaka)
šīs profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis ir panākt, lai pēc programmas apgūšanas dalībnieki savā izvēlētajā darbības jomā spēj reāli izplānot un uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā arī demonstrēt zināšanas un izpratni, prasmes, kompetenci, kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) klasifikācijas 4.līmenim:
Spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai.
– Spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās.
– Pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai profesijā.
– Spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai.
– Spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem.
– Spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā.
– Spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties.
– Spēj sadarboties Ir motivēts turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē.
– Spēj plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu. Spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti.

Apgūto zināšanu pašpārbaudes paņēmieni ir atbildes uz kontroljautājumiem tūlīt pēc nodarbības par nodarbībā izskatītajām tēmām (elektroniski apkopotas individuālas atbildes), kā arī biznesa plāna aizstāvēšanas novērtējums kursa noslēgumā. Lai iegūtu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ko savās uzņēmējdarbības atbalsta programmā “Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” akceptē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) dalībniekam ir sekmīgi jāpabeidz pamata modulis (80 stundas) un  vēl vismaz divi izvēles moduļi (20 stundas katrs) kopā apgūstot vismaz 120 stundu kursu.

Vairāk par kursu saturu varat uzzināt šeit.